tirsdag, marts 25, 2008

Først hentede de karikaturtegnerne...


Først hentede de karikaturtegnerne
men jeg sagde ikke noget; jeg var jo ikke tegner

Da de hentede forfatterne og filmskaberne
var jeg tavs; jeg brød mig egentlig ikke om deres provokationer

Da parlamentsmedlemmer gik i eksil eller blev nægtet indrejse
sagde jeg ikke noget; de tilhørte jo ikke mit parti

Da de kriminaliserede religionskritikerne og ”racisterne”
sagde jeg ikke noget; jeg ville jo nødig anses som racist

Da de hentede mig
var der ikke mere nogen der kunne sige noget


Finn Boserup, 2009, frit efter Martin Niemöller


"Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen; ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestieren konnte."

Martin Niemöller

lørdag, maj 27, 2006

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen

Vedtaget og offentliggjort på den nittende islamiske konference for udenrigsministre, Cairo 5. august 1990

Medlemsstaterne af Den Islamiske Konferenceorganisation (OIC),

bekræfter den muslimske nations (Ummaen´s) civiliserende og historiske rolle, som Allah gjorde til den bedste nation, som har givet menneskeheden en universel og velafbalanceret civilisation i hvilken der er harmoni mellem dette liv og efterlivet og hvor viden er kombineret med åndelig tro; og den rolle som Ummaen bør spille for at lede menneskeheden, som er forvirret af konkurrerende retninger og ideologier og med at bringe løsninger på de vedvarende problemer for denne materialistiske civilisation.

ønsker at bidrage til menneskehedens stræben efter at sikre menneskerettigheder, at beskytte mennesket mod udnyttelse og forfølgelse, og at bekræfte menneskets frihed og ret til et værdigt liv i overensstemmelse med Islamisk Shari´ah.

er overbevist om at menneskeheden, som har nået et avanceret stade indenfor materialistisk viden, stadig er og vil vedblive at være, tvingende afhængig af Troen til at understøtte sin civilisation og af en selvmotiverende kraft til at værne om dens rettigheder;

tror at fundamentale rettigheder og universelle friheder i Islam er en integreret del af den islamiske religion og at ingen principielt har ret til at ophæve dem, helt eller delvist, eller forbryde sig imod dem eller ignorere dem, i og med de er forpligtende, guddommelige bud, indeholdt i Allahs åbenbarede skrifter og sendt via Profeternes Segl for at fuldende de forudgående guddommelige budskaber, for derved at gøre overholdelse af dem til en religiøs handling, og forsømmelse eller forbrydelse imod dem til en afskyelig synd. Følgelig er enhver person individuelt ansvarlig og Ummaen kollektivt ansvarlig for at beskytte dem.

Som resultat af ovennævnte principper erklæres følgende:

Artikel 1 (a) Alle mennesker nedstammer fra Adam og danner én familie hvis medlemmer er forenet i underkastelse for Allah. Alle er lige hvad angår grundlæggende menneskelig værdighed og grundlæggende pligter og ansvar, uden forskelsbehandling på grund af race, farve, sprog, køn, religiøs overbevisning, politisk tilknytning, social status eller andre faktorer. Ægte tro er garanti for at højne denne værdighed, ad vejen til menneskelig fuldkommenhed.
(b) Alle mennesker er Allahs skabninger, og dem han elsker højest er dem der gør mest nytte for de øvrige af Hans skabninger, og ingen står over en anden undtagen på baggrund af fromhed og gode gerninger.

Artikel 2 (a) Livet er en gave fra Allah og retten til livet er garanteret ethvert menneske. Individer, samfund og stater er forpligtede til at beskytte denne ret imod enhver krænkelse, og det er forbudt at tage noget liv uden en årsag foreskrevet i Sharia´h.
(b) Det er forbudt at ty til handlinger, der kan resultere i folkemordsagtig udslettelse af menneskeheden.
(c) Bevarelse af menneskeligt liv i den tid der er afsat af Allah, er en pligt foreskrevet i Sharia´h.
(d) Beskyttelse imod mishandling er en garanteret rettighed. Det er statens pligt at vogte den, og det er forbudt at bryde den uden en årsag foreskrevet i Shari´ah.

Artikel 3 (a) I tilfælde af brug af magt og i tilfælde af væbnet konflikt er det ikke tilladt at dræbe ikke-krigsførende så som gamle mænd, kvinder og børn. De sårede og de syge skal have ret til medicinsk behandling; krigsfanger skal have ret til føde, klær og ly. Det er forbudt at skænde lig. Der er pligt til at udveksle krigsfanger og arrangere besøg og genforening af familier som er blevet splittet af krigens omstændigheder.
(b) Det er forbudt at fælde træer, at skade afgrøder og husdyr, og at ødelægge fjendens civile bygninger og installationer ved bombning, sprængning eller nogen anden måde.

Artikel 4 Ethvert menneske har krav på ukrænkelighed og beskyttelse af sit gode navn og rygte, gennem hele livet og efter døden. Staten og samfundet skal beskytte hans jordiske levninger og gravsted.

Artikel 5 (a) Familien er samfundets grundlag, og grundlaget hviler på ægteskabet. Mænd og kvinder har retten til at gifte sig, og ingen restriktioner på baggrund af race, farve eller nationalitet skal forhindre dem i at nyde denne ret.
(b) Samfundet og staten skal fjerne alle hindringer for ægteskab og skal muliggøre vielser. De skal sikre familien beskyttelse og omsorg.

Artikel 6 (a) Kvinden er lige med manden med hensyn til menneskelig værdighed og har rettigheder at nyde så vel som pligter at udføre; hun har sin egne civile selvstændighed og financielle uafhængighed, og retten til at beholde sit navn og linje.
(b) Manden er ansvarlig for forsørgelse og omsorg for familien.

Artikel 7 (a) Fra fødslen har ethvert barn rettigheder, der stammer fra forældre, samfund og staten, til at modtage passende barnepleje, uddannelse, materiel, hygiejnisk og moralsk omsorg. Både fosteret og moderen skal beskyttes og tilbydes særlig omsorg.
(b) Forældre og andre i lignende position har retten til at vælge den form for uddannelse de ønsker for deres børn, forudsat at de tager børnenes interesse og fremtid i betragtning sammen med etiske værdier og principperne i Shari´ah.
(c) Begge forældre har krav på bestemte rettigheder i forhold til deres børn, og familiemedlemmer har rettigheder i forhold til deres slægtninge, i overensstemmelse med læresætningerne i Shari´ah.

Artikel 8 Ethvert menneske har retten til at udnytte sin retsstilling både med hensyn til forpligtelser og tilsagn. Hvis denne evne mistes eller blive forringet skal han repræsenteres af en værge.

Artikel 9 (a) Stræben efter viden er en forpligtelse, og tilbud om undervisning er samfundets og statens pligt. Staten skal sikre tilgængeligheden af metoder og redskaber til at tilegne sig undervisning og skal garantere uddannelsesmæssig alsidighed i samfundets interesse, for på den måde at sætte mennesket i stand til gøre sig fortrolig med religionen Islam og universets kendsgerninger, til gavn for menneskeheden.
(b) Ethvert menneske har ret til at modtage både religiøs og verdslig undervisning fra de forskellige institutioner for undervisning og vejledning, herunder familien, skole, universitet, medier og så videre, på en integreret og afbalanceret måde med henblik på at udvikle hans personlighed, styrke hans tro på Allah og fremme hans respekt for og forsvar for både rettigheder og pligter.

Artikel 10 Islam er religion i sin ægte form. Det er forbudt at lægge pres på noget menneske eller at udnytte hans fattigdom eller manglende evner for at omvende ham til en anden religion eller til ateisme.

Artikel 11 (a) Mennesker fødes frie, og ingen har ret til at slavebinde, nedværdige, undertrykke eller udnytte dem, og den eneste form for underkastelse skal være overfor Allah den Højeste.
(b) Kolonialisme, som i alle former er den værste form for slavebinding, er totalt forbudt. Folk som lider under kolonialisme har den fulde ret til frihed og selvbestemmelse. Det er alle staters og folks pligt at støtte koloniserede folks kamp for afvikling af alle former for kolonisering og besættelse, og alle stater og folk har retten til at bevare deres uafhængige status og udøve kontrol over deres værdier og ressourcer.

Artikel 12 Enhver har retten til, inden for Shari´ahs rammer, fri bevægelse og at vælge sit bosted uanset om det er i eller udenfor hans land, og hvis han bliver forfulgt har han ret til at søge asyl i et andet land. Landet han flygter til skal sikre ham beskyttelse indtil han når i sikkerhed, med mindre flugten er motiveret af en handling som er en forbrydelse i henhold til Shari´ah.

Artikel 13 Enhver arbejdsfør person har ret til arbejde, hvilket stat og samfund står som garant for. Enhver skal frit kunne vælge det arbejde der passer ham bedst og som tjener hans og samfundets interesser. Den ansatte skal have ret til sikkerhed og tryghed såvel som alle andre sociale garantier. Han må hverken sættes til arbejde der overstiger hans evner eller udsættes for tvang eller udnyttes eller skades på nogen måde. Han har krav på – uden forskelsbehandlin mellem mænd og kvinder – en retfærdig løn uden forsinkelse, såvel som helligdage, tillæg og forfremmelser som han fortjener. Fra den ansattes side forventes det at han er pligtopfyldende og samvittighedsfuld. Hvis den ansatte og arbejdsgiveren er uenige om noget skal staten træde ind og bilægge striden, afgøre klagemålet, bekræfte rettigheder og håndhæve retfærdigheden uden favorisering.

Artikel 14 Enhver har ret til lovlige fortjenester uden beslaglæggelse, bedrag eller skade mod en selv eller andre. Renter (usuri, riba) er totalt forbudt.

Artikel 15 (a) Alle skal have ret til at eje lovligt erhvervet ejendom, og skal have ejendomsretten uden skade for en selv, andre eller samfundet i almindelighed. Ekspropriering er ikke tilladt med undtagelse af behov i samfundets interesse og mod øjeblikkelig og retfærdig erstatning.
(b) Konfiskation og beslaglæggelse af ejendom er forbudt medmindre det er nødvendiggjort ved lov.

Artikel 16 Enhver skal have retten til at nyde frugterne af sine videnskabelige, litterære, kunstneriske eller tekniske frembringelser og retten til at beskytte de moralske og materielle interesser der udspringer herfra, forudsat at sådanne frembringelser ikke er i modstrid med principperne i Shari´ah.

Artikel 17 (a) Alle skal have retten til at leve i et rent miljø, frit for laster og moralsk forfald, et miljø der vil nære hans personudvikling; og det er magtpåliggende for stat og samfund i almindelighed at muliggøre den ret.
(b) Enhver skal have ret til medicinsk behandling og social omsorg og til alle de offentlige tilbud der stilles til rådighed af samfundet og staten indenfor deres ressourcemæssige begrænsning.
(c) Staten skal sikre den enkelte retten til et anstændigt liv, som gør det muligt for ham at dække behovene for sig og sine slægtninge, herunder mad, tøj, bolig, undervisning, medicinsk behandling og alle andre grundlæggende behov.

Artikel 18 (a) Enhver skal have retten til sikkerhed for sin person, sin religion, sine slægtninge, sin ære og sin ejendom.
(b) Enhver skal have ret til uforstyrrethed i udøvelsen af sine personlige sager, i sit hjem, blandt hans familie, med hensyn til hans ejendom og hans forbindelser. Det er ikke tilladt at udspionere ham, at overvåge ham eller at besudle hans gode navn. Staten skal beskytte ham imod tilfældig indblanden.
(c) En privat bolig er ukrænkelig i alle tilfælde. Adgang må ikke ske uden tilladelse fra dets beboere eller på anden ulovlig måde, ej heller må den ødelægges eller konfiskeres og dens beboere sættes på gaden.

Artikel 19 (a) Alle er lige for loven, uden skelen til om det er hersker eller undersåt.
(b) Retten til at søge retfærdighed er garanteret enhver.
(c) Ansvar er grundlæggende personligt.
(d) Kun forbrydelser og straffe foreskrevet i Shari´ah skal gælde.
(e) En anklaget er uskyldig indtil hans skyld er bevist ved en retfærdig rettergang, hvor han skal have garanti for forsvar.

Artikel 20 Det er ikke tilladt at arrestere en person, eller begrænse hans frihed, at landsforvise eller at straffe ham uden lovlig grund. Det er ikke tilladt at udsætte ham for fysisk eller psykisk tortur eller enhver anden form for ydmygelse, ondskab eller overgreb. Det er heller ikke tilladt at udsætte en person for medicinske eller videnskabelige eksperimenter uden hans samtykke, eller hvis det medfører risiko for hans liv eller helbred. Det er heller ikke tilladt at udstede nødlove, der giver myndighed til at udføre sådanne handlinger.

Artikel 21 Det er udtrykkeligt forbudt at tage gidsler, uanset hvordan og med hvilket formål.

Artikel 22 (a) Enhver skal frit kunne udtrykke sin mening når det sker på en måde som ikke er i modstrid med principperne i Shari´ah.
(b) Enhver skal have ret til at tale for hvad der er rigtigt, udbrede hvad der er godt og advare imod hvad der er forkert og ondt ifølge normerne i den islamiske Sharia.
(c) Information er en vital nødvendighed for samfundet. Den må ikke udnyttes eller misbruges på en sådan måde så den krænker helligheder og profeters værdighed, underminerer moral og etiske værdier eller ødelægger, miskrediterer eller skader samfundet eller svækker dets tro.
(d) Det er ikke tilladt at opildne til nationalistisk eller ideologisk had eller at gøre noget som kan være en tilskyndelse til nogen form for racediskrimination.

Artikel 23 (a) Autoritet er en tillidssag; og misbrug eller ondsindet udnyttelse heraf er fuldkommen forbudt, så grundlæggende menneskerettigheder kan garanteres.
(b) Enhver skal have retten til at deltage, direkte eller indirekte i udførelsen af sit lands offentlige anliggender. Han skal også have ret til at indtage offentligt hverv i overensstemmelse med forskrifterne i Shari´ah.

Artikel 24 Alle rettigheder og friheder bestemt i denne deklaration er underlagt den islamiske Shari´ah.

Artikel 25 Den islamiske Shari´ah er den eneste kilde som reference til at forklare eller uddybe enhver af artiklerne i denne deklaration.

Cairo, 5. august 1990

(oversat fra engelsk, d. 9. april 2006 af Finn Boserup)

Rowan Atkinson, Heaven and Hell

Er det iorden at lave grin med tyskere og franskmænd? Naturligvis!
Må man gøre nar ad kristne, jøder og ateister? Ja, i det omfang de er naragtige!
Vitser om advokater og horebukke? OK! Så længe de er morsomme!

Men hvad med "de unævnelige"? Dem man ikke må kritisere, såre eller på anden behandle uskånsomt, fordi de bærer deres "religiøse følelser" udenpå tøjet?
Hele Verdens "Underdog" som vi skal have så forfærdeligt ondt af, uanset i hvilken sammenhæng det givetvis er "de andres skyld", jødernes, amerikanernes eller karrikaturtegnernes. De forfulgte uskyldigheder: med andre ord, (gæt selv) muslimerne.

Nyd Rowan Atkinson som Belzebub:
Welcome to Hell...
Nyd Rowan Atkinson som Anglikansk præst:
On the Third Day...

Hvilken straf vil Rowan Atkinson stå til, den dag religiøse fundamentalister (læs: muslimer) får kriminaliseret det "at såre religiøse følelser"?

Rowan Atkinson:
"To criticise a person for their race is manifestly irrational and ridiculous but to criticise their religion, that is a right. That is a freedom."

"The freedom to criticise ideas, any ideas - even if they are sincerely held beliefs - is one of the fundamental freedoms of society."

"A law which attempts to say you can criticise and ridicule ideas as long as they are not religious ideas is a very peculiar law indeed."

onsdag, maj 24, 2006

Alvorlige Piet Hein gruk

Den, som kun tar spøg for spøg
og alvor kun alvorligt,
han og hun har faktisk fattet
begge dele dårligt.

Life is much too important to be taken seriously.

Der skal helst være dumheder i en bog,
for at også de dumme skal synes, den er klog.

Piet Hein (1905-1996) var dansk opfinder og designer.

South Park, Cartoon Wars, part I, transcript

Muhammed episode, part I
Suggestion: open it in separate window to follow dialogue.
Duration: 20 min. Excellent humor. Astonishing symbolism.
"It is obvious that you all need Muslim Sensitivity Training!"
All characters and events in this show – even those based on real people – are entirely fictional. All celebrity voices are impersonated… poorly. The following program contains coarse language and due to its content it should not be viewed by anyone.

Intro

Stanleys Mom: But the Bubble Gum Prince wasn´t afraid. He knew that the Land of Chocolate was safe for ever, and ever…
Good night my little angel.
Stanleys Dad: Argh! Get up. Get your shoes on. Gonna get out of here. Move!
Take this. We are going to bring all the water we can. Shelly – go get my gun!
Shelly: Which gun, Dad?
Dad: Just get the gun! Come on.
Stanley: Kyle, what the hell is going on this time?
Kyle: I have no idea.
Dad: Take cover in the community centre again.
Man: All right. Get in. We are going to get a seal on that door.
Mom: Oh my God, Steven. We left Feathers.
Dad: We cant go out there, Linda. It´s too late for him.
Stanley: Dad. What the hell is going on?
Dad: A cartoon. A cartoon is about to air on American television, with the Muslim prophet Mohammed as a character.
Stanley: So???
Dad: So!!! Stanley, Mohammed is sacred to the Muslim people. Ever since those cartoons in Denmark, the rules have changed. Nobody shows an image of Mohammed anymore.
Kyles Dad: Which cartoon is it? What cartoon would be so insensitive to have Mohammed in it as a character?
Stanleys Dad: Who do you think? The cartoon that is always pushing buttons with their careless toilet humor: Family Guy.
Crowd: awhhhh!
Man with hat: How could Family Guy do that?
Kyles Mom: Why do Family Guy insult Muslims?
Dad: Because Family Guy don´t care who they insult. They only care about their prescious money.
Stanley: O.K. Com on people. You don´t think anybody is really gonna be that pissed off by a cartoon!
Man: We got the TV working.
NEWS 4: Again: a cartoon depicting the Muslim prophet Mohammed is set to air tonight on Family Guy.
Mom: Oh Randy, hold me!
NEWS 4: The news have already sparked a shockwave of protests throughout the Muslim world.
All over the Middle East Muslims are burning American flags – and Family Guy posters.
Muslim terrorist Al-Zavahri made this statement:
Al-Zavahri: “We are so pissed off at Family Guy. Family Guy isn´t even that funny of a show. A jihad on Family Guy and the Family Guy nation!
Lady: So what happens now?
Stanleys Dad: We stay here through the night. Wait it out to see if they do anything. If we are still alive in the morning – then we´ll know that we are not dead!

The Next morning.

Teacher: It´s OK. We are alive!
Stanleys Dad: We are alive!
Man with hat: Everyone listen: FOX network censored the image of Mohammed in the last minute.
Crowd: ahhhh
Stanleys Dad: Well, it looks like we dodged the bullet.
Stanley: They censored the image of Mohammed, How?
Kyle: I keep every episode. We can go to my house and see what they did.
OK guys. Check it out.
Cartman: You tape every episode of Family Guy?
Kyle: It´s a good show!
Stanley: Lots of people like Family Guy.

Family Guy show:
Mom: Peter, I can’t believe it! You invited your old high school sweetheart over for dinner!
Family Guy: You think that is bad! Remember when I auditioned to be David Hasselhofs car? Hey there Knight Rider.
Knight Rider: After those bad guys, kid!
Son: Yeah, but dad. Why would you invite an ex-girlfriend to dinner?
Baby: Perhaps because he wants to make our mother nervous.
Dad: Nervous? Like when I had to sell pancaces to the school soccer Captain.
Dad: Pancaces for you, Captain.
Captain: I´ll be the Captain and you´ll be Tennille.
“Love will keep us together…”


Kyle: ha ha ha
Cartman: yack

Mom: But Peter. I don´t want to cook dinner for your ex-girlfriend!
Dad: Well, maybe we can just have tea.
Dog: You men like the time you had tea with Mohammed, the prophet of the Muslim faith?
Dad: Come on, Mohammed. Let us get some tea. (Mohammed censored)
Herbal salesman: Try my Mister T tea.
Dad: Oh Boy, was that ever weird, Anyway, I can´t believe I invited my old sweetheart to dinner.


Kyle: That´s it? That´s all they did?
Cartman: Hey man. That’s not cool. Seriously, that´s not cool.
Stanley: What´s the big deal?
Cartman: What´s the big deal! You guys think it´s OK to make fun of a religion or a entire group of people. Would you guys think that is OK? Don´t you care about other peoples feelings?
Kyle: Since when did you care about being sensitive to other people´s religion, Cartman?
Stanley: Yeah, you make fun of peoples religion all the time!
Cartman: That is different. I´m just a little boy. That is a cartoon! Millions of people watch it. How would you feel, Kyle, if there was a cartoon on television making fun of Jews all the time? Huh?
Kyle: eh..
Cartman: I´m telling you guys: it´s wrong, it´s wrong, it´s WRONG!
Kyles Mom: Kyle! What are you watching? It´s Family Guy! Do something!
Kyles Dad: (smashing TV-set) It´s OK. It´s dead.
Kyles Mom: You boys know you are not supposed to watch that careless show!
Kyle: Mom, it was nothing. Mohammed just stood there and drank some tea.
Mom: You boys don’t understand anything. It is obvious that you all need Muslim Sensitivity Training!

Muslim Sensitivity Training

Teacher: Welcome to Muslim Sensitivity Training. It is important for us to understand why the Muslims feel like they do. And why we can never show an image of Mohammed.
Kyle: No, Muslims can´t show an image of Mohammed.
Teacher: Kyle, you are not being very sensitive.
Cartman: Yeah Kyle. Maybe you think it is funny, but the rest of us don´t.
Teacher: Let´s all look at why the Muslims are so upset.
First of all, in the Muslim religion you are not allowed to have what?
Sex! Good.
There is no sex until marriage in the Muslim world.
Now this would be fine, except that in the Muslim religion you also can´t? Anybody?
You can´t jerk off.
Jacking is strictly forbidden in the Muslim religion.
What do we know of the places Muslims live? They live in?
Good: sand.
Now put yourself in the shoes of a Muslim: it´s Friday night but you can´t have sex, and you can´t jerk off. There is sand in your eyes and probably in the crack of your ass, and here some cartoon comes along from a country where people are getting laid, and mocks your prophet. Well you know what? I´ll be pretty pissed off too.
Cartman: Mr. Jerrison. That is ignorant and racist. Muslims are mad because of Family Guy, not because they can´t jack off. Right maybe?
Girl: yeah.

Emergency Announcement

Tannoy: Attention students. Proceed to the school gymnasium immidiately to receive an emergency announcement.
Stanley: What the hell is going on now?
Teacher: Quiet, students. Quiet!
SNN: Once again: we have just learned that the Family Guy episode featuring Mohammed was only part one of a two-parter. And part two is going to air next week – with Mohammed uncensored!
Cartman: what!
Teacher: Why would they…?
SNN: FOX studios claims that the Family Guy writing staff has demanded the Mohammed caracter be seen in full view.
The head of FOX has this to say:
“Family Guy is our biggest show. If they insist that we don´t censor their wording – we can´t...
Dad: Family Guy! I damn you to hell!
SNN: Once again federal riots have startet in the Middle East. This time even more massive. And terrorist leader Al-Zavahri has issued a threat:
Al-Zavahri: Seriously, Family Guy isn´t even that well written. The jokes are all interchangeable and usually irrelevant to the plot. When this episode airs our retaliation will be MASSIVE!!!
Teacher: Retaliation? Oh my God!
Cartman: God damn Family Guy. Not just they´re provoking people. It´s like they want a holy war.
Stanley: Does this mean that you are at school all week?
Cartman: Guys this is serious. We have to do something!
Kenny: whuwu?
Cartman: We have to go to FOX network in L.A. We have to go and try to get that episode pulled. Are you guys with me?
Stanley: We can´t go anywhere. They have shut down the airports and the busses.
Cartman: We will ride our big-wheels.
Stanley: To Los Angelos?
Cartman: If that is what it takes, yes! We have to talk to the network. The Family Guy writers are not going to back down.
Kyle: Well good for them. They should not. The writers are standing up and say, they are not going to be intimidated.
Cartman: Intimidated? Is that what you think it is about, Kyle?
Kyle: What the hell has got into you? I don´t trust for one second that your sudden concern for the Muslim people is real.
Cartman: Alright, fine, Kyle. Forget about the Muslim faith for a minute. People can get hurt. If ten people die, just because Family Guy have to have their little joke, would you still thinkit is funny?
What if 100 people die? Would it be funny then, Kyle?
I´m going to Los Angelos. I´m gonna do whatever I can to get that episode pulled before this gets out of hand. Somebody has to speak for the Muslim people. Somebody has to speak up, right.

The Nightmare

Kyles dad: Kyle, wake up. We have to go. The terrorists are attacking.
Kyle: Are you sure this time.
Kyles Dad: This isn´t a joke, Kyle. Bombs have already gone off in six cities.
Mom: Wait a minute. Where is Ike?
Mom and Dad: IKE? IKE?
Kyle: Ike? IKE?
Ike: Icecream. I´m so glad.
Kyle: Ike. Wait!
Nuclear explosion – Kyle wakes up.

Going to L.A.

Cartman: You have come to try and stop me? It isn´t gonna work.
Kyle: I didn´t come to stop you. I, I think you are right Cartman. I want to help you with the Family Guy episode pull.
Cartman: Yeah, well. I don´t need a partner on this. Especially one who doesn´t trust me.
Kyle: Look Cartman. I don´t know what has gotten into you, but I think it is pretty amazing, and I think it is real. You have to understand why I didn´t believe you before.
Cartman: Ya, I do understand Kyle. I have been doing the wrong things for a long time. Doing things for my own selfish reasons. I just want to do something right, you know. Just this one time.
Kyle: It´s a long trip, dude. You are going to need help. WE can try and get the episode pulled – together.
Cartman: You know we might not even make it into the studio.
Kyle: I know. But just like you I feel I have to try. People can really be hurt. And a joke just isn´t wort that.
Cartman: So what made you change your mind?
Kyle: I got some sound advice from an old friend.
Cartman: Well Kyle, we better get going!
Kyle: Yeah.
Cartman: I´m set
Kyle: I´m set. Let do it.
Cartman: Then roll.

The Sand Solution

Mayor: People, quiet please. We must not panic.
Stanleys Dad: What are we going to do Mayor? Part two of the Family Guy episode airs in 6 days.
Mayor: I belive that Professor Thomas from the University has come up with a solution.
Professor Thomas: Thank you, Mayor. Now look everyone. Muslim terrorists and extremists are threatening us for what Family Guy is going to do, because they wrongly grouped us together. Our only hope is to make the Muslim extremists know, that we had no part in the Muhammed episode. That even though the episode air, we didn´t watch it, we didn´t hear it and we didn´t talk about it.
Man with hat: So how do we do that?
Professor Thomas: We bury our heads in sand.
We take 20-25 dumptrucks, fill them with sand from Auderclade and we dump the sand along South Park Avenue. By using approximately 18 dozens of shovels we can each dig a hole in the sand, stick our heads in the holes and then have the person to our left bury them. If we can manage to get every persons head buried deep, deep in the sand before the Muhammed episode airs, we can avoid looking like we are responsible for any part of this at all.
Man in audience: Now wait, that is rediculous. What we need to do is just the opposite. Freedom of speech is at stake here. Don´t you all see that of anything, we should all make cartoons of Muhammed. And show the terrorists and the extremists that we are all united in the belief that every person has a right to say what they want.
Look people, it´s been real easy for us to stand up for free speech lately. For the past few decades we have not had to risk anything to defend it. But those times are going to come. One of those times is right now. And if we aren´t willing to risk what we have, then we just believe in free speech, but we don´t defend it.
Stanleys Dad I like the sand idea.
Teacher: Yeah, me too.
Kyles Dad: Yeah, the sand thing is a lot simpler.
Mayor: We are going to need 18 dozens of shovels and 60 tons of sand. Lets move people!

En route

Kyle: We got 6 days to make it to Los Angelos. If we keep our stops to a minimum we should be able to get the episode pulled just in time.
Cartman: Yeah, and in a few weeks from now Family Guy will be off the air for ever.
Kyle: Off the air, but we are just going to try to get the Muhammed episode pulled.
Cartman: It is simple television economics, Kyle.
All it takes is to kill a show forever: you get one episode pulled. If we can convince the network pull this episode for the sake of Muslims, the the Catholics can demand a show they don´t like pulled. And then people with disabilities can demand another episode pulled. And so on, and so on. Until Family Guy is no more. It´s exactly what happened to the Wernon Shirley.
Kyle: Now wait a minute! This isn´t what I signed up for. I like Family Guy. Why do we have to get them off the air forever?
Cartman: Be..because they make fun.. fun of Muslims. And.. and that is wrong.
Kyle: But that doesn´t mean they have to go off the air. You should like that show. Your sense of humor is just like Family Guy.
Cartman: Don´t you ever, EVER compare me to Family Guy, do you hear me Kyle.
Compare me to Family Guy again, and so help me, I will kill you where you stand.
Kyle: You unbelievable son of a bitch. You never cared about the Muslim religion or the safety of people in America. You just want Family Guy off the air.
Cartman: Do you have any idea what it is like: everywhere I go “Hey Cartman, you must like Family Guy, right? Your sense of humor is just like Family Guy, Cartman”
I am nothing like Family Guy. When I make jokes they inherit to a story. Deep situational and emotional jokes based on what is relevant, and have a point. Not just one random, interchangeable joke after another.
Kyle: What are you talking about?
Cartman: You don´t understand.
Kyle: I can´t believe I let you scare me into taking your side. You used fear to make me stop beliving in free speech.
Cartman: Crap, I guess you won´t be helping me now. No big deal. I don´t need you to get the episode pulled.
Kyle: No, I am not letting you go to that television studio and pretend to care about safety and sensitivity, because of a show you like off the air.
Cartman: Well, the Kyle …. Oh my god! Is that Tim McGuire?
Kyle: What?

Big Wheels chase

South Park Avenue

Professor Thomas: If you have children, be sure to bury their head in the sand before you bury your own.
Stanley: Dad, I don´t want to bury my head in the sand.
Dad: It´s the best way, Stanley. Did you eat your fruit roll up?
Stanley: Yeah.
Dad: Now, make sure your snorkel is working. Alright, get your head in the hole.
Stanley: [Dad, it is stupid.]
Dad: There is no time for immaturity. Do it!
Dad: Allright Sharon, now do me.
Man with hat: Oh, professor. We all just thought of something. If everyone has their heads buried by the person standing to their left, then who is going to bury the last persons head?
Professor Thomas: Yes, I afraid one person is going to have to be last and NOT have his head in the sand.
Don: I´ll do it.
Sarah: Don, No!
Professor Thomas: Do you realise, that not burying your head in sand you´ll appear to be a part of the Family Guy audiense?
Don: Yes, I know.
Sarah: Don, please. You can´t!
Don: Somebody has to do it, Sarah. You run along now and get your head in the sand. I´ll be alright. You have to understand, I´m all she has.
Teacher: Who are those people?

Big Whells chase (continued)

Cartman: Ha, ha. So long pal!
Kyle: You son of a bitch. I won´t let you win. You hear me?

Fox Network

George W. Bush: Are you the network president?
Fox President: Yes, Mr President.
George W. Bush: We need to discuss this Family Guy episode, Mr. President.
Fox President: Mr. President. My hands are tied. The Family Guy writers insist I don´t censor Muhammed.
George W. Bush: But Mr. President. This is a matter of national security. They must be reasoned with.
Fox President: Mr. President, there is something about the Family Guy writing staff you should know.

Next week on South Park:
The race continues. Cartman reaches the Family Guy studios and learn the shocking truth about the writing staff, as the entire nation buries its heads in the sand.
The idea has swept the nation, but where will we find enough sand for everyone? Will television executives fight for free speech or will Comedy Central puss out? The battle between good and evil has finally been waged."

SNN:
Will the cartoon be allowed to appear uncensored?
Will Family Guy be destroyed?
Will television executives fight for free speech, or..?

Tune in to see Family Guy, part two.
Next week on South Park!

To be continued:
South Park, Cartoon Wars, Episode II

(Transcript by tourn@sol.dk)

South Park: Cartoon Wars, part II, transcript

Muhammed episode, part II
Suggestion: open it in separate window to follow dialogue.
Duration: 20 min. Excellent humor. Astonishing symbolism.
"Cartman: This is manipulation at its highest level"


Previously on South Park: (part I)
SNN: The popular cartoon Family Guy is going to show the image of Muhammed – uncensored.
Professor Thomas: If we all bury our heads in sand, we can avoid being any part of this.
Cartman: I´ll do everything I can to get that episode pulled, before this gets out of hand.
Kyle: You just want Family Guy off the air.
Cartman: So long, pal.
Kyle: You son of a bitch. I won´t let you win.
Fox President: Mr. President. There is something about the Family Guy writing staff I think you should know.

And now:
The thrilling conclusion of Cartoon Wars... (interruption)
will not be seen tonight so that we can bring you this

Terrance and Phillip television special...
Mystery at the Lazy “J” Ranch
Phillip: Terrance, isn´t it wonderful having a holiday here at the Lazy “J” Ranch?
Terrance: It sure is, Phillip. But I do believe this shit I ride on has to fart.
Horse: fart
Phillip: Oh, look who is coming. Isn´t that Muhammed? The holy prophet of the Muslim religion.
Muhammed (Censored by CBC): Hey guys. How is it going?
Terrance: Hello Muhammed. We read all about you in the Quran.
Muhammed: I´m here to investigate a murder.

At Canadian Broadcasting Company.

Phillip: Allright, just what the hell is going on here? You censored an inmage of Muhammed in our television special.
CBC network president: You guys know the rules: Nobody can show an image of Muhammed anymore. It is dangerous.
Terrance: But you ruined the whole show.
CBC network president: Look, I´m not gonna risk the lives of the people at the network. Let´s just forget about it. OK guys? [Break wind]
Come on guys. Give me a break.
Phillip: We demand that you re-run Mystery at the Lazy “J” Ranch with Muhammed uncensored.
CBC network president: I run this network. Not you guys. And if you ask me your show has become so pitchy and full of messages, they have forgot how to be funny.
NO MUHAMMED!
Terrance: But Family Guy is going to show Muhammed on an episode that airs tonight.
CBC network president: I doubt it. I´ll bet there right now is someone on their way to Fox network to demand that episode be pulled.


At Fox network, L.A.

Cartman: Madam, I need to speek with the president of this network, right away.
Madam: What is it regarding?
Cartman: It is regarding Family Guy. I demand that the Muhammed episode be pulled before it air tonight. It is incintiating. It is offensive to Muslims. And people can get hurt. It is wrong. It is WRONG.
Madam: OK, but if you´ve got a problem with Family Guy, you´ll have to wait in line. That little boy over there has an appointment to try and get Family Guy off the air all together.
Cartman: Dude. Can I go before you?
Bart Simpson (special guest star): Eat my shorts.

On the Highway to L.A.

Kyle: What the hell is going on? Hello?
Excuse me. I need to get to Los Angelos. Hey, Hello.
SNN: … started in a small town in central Colorado. The idea has now spread all over America. Muslims continue to riot in the Middle East, demanding that Family Guy not air tonight´s episode. And Muslim terrorists continue to make threats:
Al-Zawahri: Family Guy better not show Muhammed tonight. I´m serious. Family Guy isn´t funny.
SNN: Osama bin-Laden has this to say:
Osama bin-Laden: If you look closely at the writing in Family Guy, you will see that the jokes never derive from the plot. And I think that is totally gay.
SNN: And bin-Laden went on to say, that if Family Guy shows the image of Muhammed as planned, the terrorist retaliation will be immidiate.
Gunman: Are you one of “them”?
Kyle: Who?
Gunman: How come your head ain´t in the sand?

Fox network L.A.

Cartman: So, you don´t like Family Guy either, huh?
Bart: I hate Family Guy.
Cartman: So what is your plan? You are going to ask the president of the network nicely to take it off the air?
Bart: Not nicely.
Cartman: Look kid, if you hate a TV-show, all you have to do is get an episode pulled. Pretty soon the show is compromised and it goes off the air.
Bart: Cool man.
Cartman: Yeah, so my plan is to use this whole Muhammed-thing as a way to scare the network into pulling tonights show. I´m going to use fear to get them to do what I want.
Bart: Isn´t that like... terrorism?
Cartman: No, it isn´t like terrorism. It is terrorism!
Bart: I could do that.
Cartman: This is manipulation at its highest level. You should let me handle this.
Bart: I´m a pretty bad kid.
Cartman: Really? What is the worst thing you ever done?
Bart: I stole the head of a statue once.
Cartman: Wow. That is pretty hard core.
Geez. Sounds like this: One time when I didn´t like a kid, so I ground his parents up in the chilly and said it to him.
Bart: You´ve got it man. You got it. See you! (leaving)

Capitol Hill

George W. Bush: I want to assure the American people, that as President I have exhausted every possible solution. Unfortunately, Muhammed will appear uncensored on Family Guy tonight at 7.
Reporter: Mr. President. Can´t the writers of the show be resoned with. Don´t they know they are putting the country in danger?
George W. Bush: I have come to understand something about the Family Guy writing staff. I´m surprised to say, they will not be persuaded by the possibility of violence.
Reporter: What exactly did you learn about the Family Guy writing staff, Mr. President?
George W. Bush: I´m afraid that information is classified.
Reporter: Mr. President. Can´t you force the Family Guy writing staff, not to write anything about Muhammed?
Another reporter: Could you throw them in prison?
George W. Bush: Look, the fact of the matter is that the Family Guy writing staff is protected by something called “the first amendment”.
Reporter: And what exactly is this “first amendment”. Mr. President?
George W. Bush: You know... Right to free speech.
Gentlemen of the press: (All in doubt – run in circles, scream and shout)
Reporter: Mr. President. When your administration came up with this “first amendment”, did you not foresee a problem like this might happen?
George W. Bush: Well, we did not come up with the first amendment. It was already in place.
Reporter: What do you intend to do about this “first amendment” Mr. President.
Reporter: Forgive me, Mr. President, but this “first amendment” sounds like a lot of bureaucratic dipperidoo.

Fox Board meeting:

Fox president: OK, let us discuss the four-liner.
Secretary: Sir, there is still one little boy out here, who wants to speak with you about pulling the Family Guy episode.
Fox President: Allright, let us get this over with.
Cartman: Hello genlemen, ladies. My name is Little Danny Pocket. I won´t take much of your time. Please excuse my tiny crouch. It is the only way I can get around these days. Aw.
Board members: Poor kid.
Cartman: You see, my father worked for a newspaper in my native country of Denmark. His newspaper showed an image of Muhammed and two days later terrorists suicide-bombed his building. I was in the lobby when it happened. First one terrorist suicide bomber, then dozens more. They just kept coming. Suicide-bombers running into the building and blowing up one after another. They were like Mexican jumping beans.
I just won´t like to see people here in your studio getting hurt, you know.
That would be, of course, your responsibility. (cough, aww)
Fox President: I feel terrible. It´s so easy to put terrorism out of mind, until one of its victims is staring you into your face.
Board member: Sir, if we pull the episode, the Family Guy writing staff will refuse to work again.
Fox President: Little boy, will you talk with the Family Guy writing staff? If your story touches their hearts like it has ours, perhaps they´ll back down from demanding we air the episode.
Cartman: I´ll certainly do my best (cough, cough).
Fox President: Take this noble child over to the Family Guy offices. If he can scare them like he has us, maybe we can pull the Muhammed episode, after all.
Cartman: [Yes, and then Family Guy is as good as dead.]
Fox President: What was that?
Cartman: I said thank you. Thank you for listening.

Meanwhile, outside

Kyle: Thanks a lot for the ride.
Former gunman: Hey. It´s the least I could do. I hope you succeed, kid. I really don´t want to see Family Guy go off the air. I love that show.
Kyle: I´ll do everything I can.
Former gunman: I mean: I know it´s just joke after joke, but I like that. At least it does not get preatchy and up and so and ass with messages, you know.
Bart: [writing: I HATE FAMILY GUY]
Kyle: Excuse me. Do you know which way the network Presidents office is?
Bart: Who wants to know?
Kyle: Look, I´m looking for a friend who is trying to trick the network to get the Family Guy off the air.
Bart: The network Presidents offices is in there.
Kyle: Thank dude.
Bart: No problem, man.
Kyle: Hello? This can´t be right.
Bart: Kawabunga motherfucker.

Family Guy studios

Secretary: Hello Mitchel
Mitchel: Oh, Hi Miss Travis.
Secretary: The President has asked that little Danny Pocket here speak with the Family Guy writing staff.
Mitchel: Are you sure? They are writing on a new episode right now.
Cartman: It won´t take long, Sir. (Cough, cough).
Mitchel: Allright, I´ll take him back. Follow me little Danny.
You must be excited. Not many people get to meet our writing staff.
Cartman: Yeah, I am totally excited. Family Guy is so funny.
Mitchel: Well, here we are. Danny - The Family Guy writing staff!
Cartman: Where are they?
Mitchel: They are manatee´s origin and flown in from the Gulf of Mexico. Take a peek here at Lucy from the Carribian Sea.
Cartman: Family Guy is written by manatee´s? Of course. It all makes sence now.
Mitchel: They really are brilliant creatures. You see, the right side of the tank is filled with idea balls. Each idea ball has a werb, noun or culture written on it. There is millions of them. The manatee´s chose a ball and swim it over to the joke combiner at the other side of the tank.
Look, she has come up with an idea! She came up with “Gary Coleman”. The idea balls drop into the joke combiner and form a part of the new script.
“Laundry”, “Date”, “Winning”, “Mexico”, “Gary Coleman”.
Oh, a perfect Family Guy joke. I can see it now:
[“Peter you didn´t do the laundry today.
You think that´s bad?
Remember the time I won a date to Mexico with Gary Coleman?
Que pasa, señores? ]


Cartman: Wait a minute. Did the manatee´s demand that Muhammed be shown? How? Manatee´s don´t talk.
Mitchel: When Fox censored the image of Muhammed in the last episode, it also meant that the Muhammed ball had to come out of the idea tank. It made the manatee´s very upset.
Pull just one ball out of the idea tank, and the manatee´s stop working.
Here, I´ll show you. Keith!
Mitchel: Put it back in. Manatee´s are very ethical writers. Either everything is OK to write about, or nothing is. Anyway the President of the network wanted you to speak with the manatee´s?
Cartman: Oh, yes, yes. Hello manatee´s, I think you should allow the network to pull your episode with Muhammed. See, I´m the victim of a terrorist attack, and terrorist might come after you if you...
Mitchel: That isn´t gonna work on them.
Cartman: Why not?
Mitchel: Don´t you know anything about manatee´s? They are the only mammals that are completely immovable by terrorist threats.
Cartman: [Son of a bitch]

Studio shed

Kyle: Let me out of here. You can´t do this.
Cartman: Well, well, well!
Kyle: Cartman!
Cartman: Hello Kyle. Looks like you have run into a little snag in your plan as well.
Kyle: You fat son of a bitch.
Cartman: You came so close to stopping me, Kyle. Didn´t you Kyle? There is just one thing you didn´t count on. That more people besides me hate Family Guy.
Bart: Yeah!
Kyle: Well, a lot of people like Family Guy too. Who are you to decide it should not be on the air?
Bart: Shut up. You shut your … with a base bat.
Did it work? Did you scare the network into pulling the episode?
Cartman: Not yet. But I have come up with a new plan. I have learned how to make the Family Guy writing staff stop working. As soon as everyone goes on their lunch break I can sneak back in.
Bart: Cool man.
Kyle: CARTMAN, LET ME OUT OF THIS STUPID NET!
Cartman: Good Kyle. That is good, ain´t it. The show you see in there. Have you seen that? That is an emotional character. Based on what is happening in the storyline. (Not at all like Family Guy).
Now, if you´ll excuse me, pal.
I´ve got some idea balls to remove from a manatee tank.

At the Manatee Tank

Fox President: I don´t understand it. What is wrong with them?
Mitchel: We don´t know, Mr. President. They just stopped working.
Fox President: But nobody took any idea balls out of the tank, did they?
Mitchel: No Sir. None of us did.
Fox President: Then why are they refusing to write? I agreed to show Muhammed uncensored. I did what you asked. What do you want from me?
Cartman: Sir, if you don´t mind my saying this: I think you asked for this. You gave in to the manatee´s last week. Now they know what to do, if they refuse to work, and they can do whatever they want. You spoiled them by giving in. Now they think they can walk all over you.
So, you are in charge of this network. Not them. Maybe it is time you show them who is in charge.
Fox President: You are right. It is time I stop letting these pre-Madonna manatee´s tell me what to do: I am pulling the Muhammed episode. Have you got that! And if you don´t want to work tomorrow you can just find another job.
How long before Family Guy is supposed to air? 25 minutes. I´ve gotta hurry.
Cartman: I did it. I AM GOD!
Family Guy is going off the air. No more Family Guy for me, my friend.
Kyle: Cartman!
Cartman: You f...ing jackass. How the hell did you get out?
Kyle: That kid and I had a long talk. I told him he was on a slippery slope and becoming a monster like you.
Cartman: God damn it. You gave him a speech and he saved you.
Kyle: You are not killing Family Guy.
Cartman: It is too late Kyle. The President of the network is pulling the episode. Family Guy is a good as dead.
Kyle: You still have time to tell the network President you are full of crap.
Cartman: I can´t let you do that.
Kyle: Get out of my way or I´ll kick your ass.
Cartman: Fine Kyle, I guess it was inevitable.
Cartman: Let this be our final battle.
Kyle/Cartman fighting: Stop it. It is too hard. OK. Come on. Wait, no. No hitting in the bowl.
Cartman: OK. You win. I give up. (Kick Kile anyway).
Cartman: I got my fingers crossed.
Bart: (Hit Cartman with his skateboard).
Kyle: Thanks kid.

The call off

Fox President: Network control, this is the President. I want you to pull the episode.
Network Control: Mr. President, are you sure?
Fox President: I am sure. Begin episode jettison sequence 02-900
Pull System Initiated. Awaiting confirmation
Network control: Mr. President, we need your final aproval code.
Fox President: Presidential Aproval Code: 0-0-
Kyle: Stop, Mr. Television Executive!
Fox President: Who are you?
Kyle: Listen to me: the little boy who convinced you to pull the episode is a factor child. He only wanted you to pull it, because he know it will be the end of Family Guy forever.
Fox President: End of Family Guy?
Network Control: Mr. President. We need final authorisation.
Fox Control: Hold on, Judy.
Fox President: What are you talking about kid?
Kyle: Pulling an episode because someone is offended starts a chain of reaction. You´ll have to pull more and more episodes until the show goes off the air completely. It is what happened to the Wernon Shirley.
Fox President: You mean the manatee´s aren´t trying to run the network?
Kyle: What manatee?
Cartman: Go ahead Mr. President. Continue what you are doing!
Kyle: No, you have to show Muhammed Mr. President.
Network Control: Mr. President. We are awaiting your orders.
Kyle: Sir, just think about what you are doing to free speech.
Cartman: No, think about the people who can get hurt.
Fox President: I don´t know who to listen to.
Cartman: OK. I´ll make it easy for you. (Pointing a gun). Pull the Muhammed episode, NOW!
Fox President: OK, I´ll listen to YOU. Judy –
Kyle: No, you can´t listen to him. He is a lier. He is a monster who only wants Family Guy off the air.
Fox President: But he has a gun.
Kyle: You can´t do what he wants, just because he is the one threatening you with violence.
Cartman: shut up Kyle.
Fox President: I can´t be responsible for people getting hurt. Especially me!
Kyle: Yes, people can get hurt. That is how terrorism works. But if you give in to that, Doug, you are allowing terrorism to work. Do the right thing!
Cartman: Give the order to pull the episode, Mr President.
Fox President: I should not even be in office still. It is supposed to be half-day Fridays.
Network Control: Mr. President. 30 seconds to air-time. What do you want us to do?
Kyle: Do the right thing, Mr President.
Fox President: I allow the episode to be sent, just censor out the image of Muhammed.
Kyle: I wish that was good enough, but if you censor out Muhammed, soon you´ll have to censor out more.
Cartman: No gate-speaking, pal.
Kyle: If you don´t show Muhammed, then YOU made a destinction between what is OK to be pulled.
Either it is all OK, or none of it is.
Network Control: 5 seconds. Mr. President.
Kyle: Do the right thing. Show Muhammed. Do the right thing.
Network Control: Mr. President. We need the decision NOW!
Fox President: Family Guy goes on air as planned. Uncensored.
Kyle: Yes
Cartman: No, I hate Family Guy.
clik-clik-clik

On the Air

Family Guy show:[Peter, you have got a pink slip at work.
You think that is bad? Remember the time I got a salmon helmet from Muhammed while wearing a toga?
(door bell)
Comming Muhammed.
Sign saying:
“In this shot, Mohammed
hands a football helmet to Family Guy”
New sign saying:

Well, my salmon helmet? Thanks.
Anyway, what were we talking about?
Oh, yeah. My pink slip...]

Operator: Hey that wasn´t bad at all. They just showed Muhammed standing there, looking normal.
Mr. President, the terrorists! They are retaliating!
Fox President: What?
SNN: As soon as the image of Muhammed appeared, terrorist leader Al-Zawahri announced the retaliation.
Al-Zawahri: We warned you not to show Muhammed. But Family Guy did it anyways. So now here is our retaliation on America!!!

The Retaliation

Osama bin-Laden & al- Zawahri
Present an
al-Qaeda Films production


Bob: Hello, I am American
Greg: I am American too.
Bob and Greg: We like to crap on each other.
George W. Bush: I am the President, Bush. I will crap on both of you.
Bob and Greg: We love to crap.
Linda: I am American. I am pregnant with a baby but I´m not married.
Jesus: Look at me. I am Jesus. You´d like me to crap on you, Mr. Bush?
All: Yummy, Yummy, crap.

The End

Al-Zawahri: Oh yeah, take THAT! We burned you!
THAT WAS WAY FUNNIER THAN FAMILY GUY.


(Transcript by tourn@sol.dk)

søndag, maj 21, 2006

Woman Is the Nigger of the World

.

Lyrics: John Lennon:

Woman is the nigger of the world
Yes she is...think about it
Woman is the nigger of the world
Think about it...do something about it

We make her paint her face and dance
If she won't be slave ,we say that she don't love us
If she's real, we say she's trying to be a man
While putting her down we pretend that she is above us

Woman is the nigger of the world...yes she is
If you don't belive me take a look to the one you're with
Woman is the slaves of the slaves
Ah yeah...better screem about it

We make her bear and raise our children
And then we leave her flat for being a fat old mother hen
We tell her home is the only place she would be
Then we complain that she's too unworldly to be our friend

Woman is the nigger of the world...yes she is
If you don't belive me take a look to the one you're with
Woman is the slaves of the slaves
Yeah (think about it)

We insult her everyday on TV
And wonder why she has no guts or confidence
When she's young we kill her will to be free
While telling her not to be so smart we put her down for being so dumbWoman is the nigger of the world...yes she is
If you don't belive me take a look to the one you're with
Woman is the slaves of the slaves
Yeah (think about it)

If the muslims love their children too

Sting, “Russians” with surprisingly few changes done by Finn Boserup, May 2006

"Muslims"

In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria
Conditioned to respond to all the threats
In the rhetorical speeches of the islamists
Bin-Laden said we will bury you
I must oppose to his acts and view
Terrorism is such an ignorant thing to do
If the muslims love their children too

How can I save my little boy from Ahmedinejads deadly toy
There is no monopoly in common sense
On either side of the political fence
We share the same biology
Regardless of ideology
Believe me when I say to you
I hope the muslims love their children too

There is no historical precedent
To put the words in the mouth of the President
There's no such thing as a winnable war
It's a lie that we don't believe anymore
George Bush says we will protect you
searching for the right thing to do
Believe me when I say to you
I hope the muslims love their children too

We share the same biology
Regardless of ideology
What might save us, me, and you
Is that the muslims love their children too

søndag, april 23, 2006

Respektfuld dialog med Danmarks Radio

En e-mailudveksling med en medarbejder i Statsradiofonien.

22.04.2006: 4 spørgsmål til Asmaa Abdol-Hamid: (Studievært i Adam og Asmaa, DR2)

Du giver udtryk for at du ikke ser noget modsætningsforhold mellem at være troende muslim og at hylde danske værdier.
Antag at man ser FNs menneskerettighedserklæring som udtryk for danske værdier (dem har Danmark tiltrådt og Danmark tilstræber at overholde dem).

1): Mener du så Den Islamiske Konferenceorganisation, OIC´s erklæring om menneskerettighederne i islam (Cairo-deklarationen af 1990) kan ses som udtryk for muslimske værdier?

2) Mener du FNs menneskerettigheder og OICs menneskerettigheder i islam er forenelige, så begge konventioner kan gælde i et samfund samtidigt?

3) Hvis man ikke kan tilslutte sig Cairo-deklarationen, betyder det så, at man dermed også har forkastet væsentlige dele af islam?

4) Hvis DU skulle vælge hvilket sæt menneskerettigheder der bør gælde i Danmark, vil du så vælge FNs eller OICs?

Den danske befolkning er ved flere folkeafstemninger blevet bedt om at tage stilling til store komplicerede traktater og lignende. Cairo-deklarationen fylder kun 3-4 sider og kan læses på dansk på min weblog: http://www.taqija.blogspot.com/

med venlig hilsen

Finn Boserup

****************************
23.04.2006:

Kære Finn

Jeg har sendt din mail videre til Asmaa. Jeg kan ikke love dig, at hun får tid til at svare.

Jeg har sagt til hende, at hun ikke behøver at prioritere at svare dig, da du på din blog erklærer dig som islamofob og næppe er reelt interesseret i en dialog, idet du formentlig pr. definition vil mene, at hun er fuld af løgn.

MVH

Arne Notkin
Redaktionschef, DR2 - DEADLINE - DR NYHEDER

****************************
23.04.2006: Emne: Afvisning af dialog

Kære Arne Notkin

Det er med dyb undren jeg modtager din forudindtagede mening om min vilje til dialog, alene ud fra at du ser jeg erklærer mig som islamofob.
Du har tydeligvis ikke læst min kronik "Jeg - en islamofob" hvori jeg gør nærmere rede for mit synspunkt.

Hele kronikken kan du finde her:
http://taqija.blogspot.com/2006/04/jeg-en-islamofob.html
men hvis du ikke gider læse det hele så har du sidste afsnit her:

"Dyb skepsis over for, og afstandtagen fra islam som politisk retning er ikke nødvendigvis sygelig eller ubegrundet. På den anden side, hvis antipatien mod islam er velbegrundet bliver den stemplet af FN's specialrapportør for racisme som intellektuel legitimering af islamofobi. Den konverterede kristne afghaner Abdul Rahman, skal nu mentalundersøges. Det samme skal jeg måske engang, idet jeg nu uden blusel erklærer mig som - en islamofob.

Om denne kronik er udtryk for intellektuel legitimering eller syge tanker, vil jeg lade Dem, min gode læser om at afgøre. Selv om ordet "islamofob" oftest bliver udslynget med foragt i stemmen, så vælger jeg som humanist og demokrat at opfatte det som en hædersbevisning, hvis nogen skulle betegne mig som - en islamofob."

Iøvrigt minder din afvisning af mit ønske om dialog mig om den reaktion, der mødte Dr. Wafa Sultan i en TV-debat på Al Jazeera.
Her bliver hun afbrudt af en imam, der siger: "Er du kætter? Du er en kætter. Der er ingen grund til at lytte til dig!"
Interviewet kan også ses på min weblog.

Så igen: har jeg forstået dig ret, hvis du ikke mener der er grund til at gå i dialog med mig, fordi jeg er skeptisk overfor islam?

med venlig hilsen

Finn Boserup

***************************
23.04.2006: Emne: SV: Afvisning af dialog

Kære Finn

Jeg afviser ikke dialog. Jeg har gjort Asmaa opmærksom på, at hun ikke behøver at prioritere et svar til dig inden for den svarfrist, som vi tilstræber.

Min erfaring fra samtaler med andre erklærede islamofober, der - som du - mener, at muslimer har pligt til - ret til - at lyve, er jo, at de kun vil tro på en muslim, dersom de erklærer, at de kun pønser på at komme til at omskære alle ikke-muslimer - helst ved roden. Hvis de, som Asmaa, erklærer sig som modstander af f.eks. stening, så hævder man, at de lyver. Og hvorfor skulle hun så prioritere en dialog?

Men du er måske parat til at stole på Asmaa, hvilket jo er forudsætningen for nytten af en dialog?

Med venlig hilsen

Arne Notkin
Redaktionschef, DR2 - DEADLINE - DR NYHEDER

****************************
23.04.2006: Emne: Re: SV: Afvisning af dialog

Arne Notkin

Nu skal jeg ikke stå til regnskab for hvad andre islamofober mener om forstillelse eller omskæring, men tonen i dine insinuationer bryder jeg mig ikke om.

På min weblog har jeg ganske vist gjort opmærksom på at taqija er en mulighed der står åben for muslimer, hvis de er i en presset situation, og at lærde inden for islam legitimerer den praksis. Det er jeg ikke bekendt med forekommer indenfor andre religioner eller samfundsdoktriner. Om Asmaa vil føle sig presset af mine spørgsmål, synes jeg vi skal lade hende selv gøre rede for.

Du kan evt. læse mere om begrebet her: http://www.ismaili.net/histoire/history04/history405.html

Når det så er sagt, så er jeg oprigtigt interesseret i at høre Asmaa´s svar på mine seriøse spørgsmål.

med venlig hilsen
Finn Boserup

p.s. Har du noget imod, hvis jeg referer denne korrespondence, i et læserindlæg eller lignende?

***************************
23.04.2004: Emne: SV: SV: Afvisning af dialog

Finn

Det glæder mig, at du er oprigtigt interesseret i at høre Asmaas svar.

Jeg er mig ikke bevidst, at jeg insinuerer eller anlægger en bestemt tone. Jeg har hæftet mig ved, at du præsenterer dig som islamofob og lader din blog pryde med et budskab om, at islam legitemerer at muslimer kan eller skal lyve. I min ordbog svarer det til, at man præsenterer sig som nazist eller antisemit og hævder, at jøder er fulde af løgn. Helt ærligt, hvor interesseret tror du, at en rabi ville være i en dialog på det grundlag?

Det står dig naturligvis frit for at gengive vores mail-veksling.

Med venlig hilsen

Arne Notkin
Redaktionschef, DR2 - DEADLINE - DR NYHEDER

************************
24.04.2006: Emne: Underlig sammenligning

Kære Arne Notkin

I din seneste mail sammenligner du mig med en nazist. Det vil jeg gerne have lov at kommentere, idet jeg mener nazismen er en af de mest afskyelige ideologier mennesket her fostret.

Mange mennesker definerer sig selv / kan defineres, som tilhørende en bestemt gruppe, ud fra et ideologisk ståsted. Der er nazister, muslimer, socialdemokrater, ateister og så videre. I mange ideologier opstår der termer hvor man definerer sig selv i forhold til andre grupper: kommunismen deler mennesker i proletarer, borgerskab og kapitalister; nazister deler mennesker i ariere og "untermenchen" (som består af flere underkategorier så som sindsyge, kriminelle, homofile, negere og jøder). Islam deler bl.a. mennesker i muslimer og vantro (dog er "bogens folk" næsten lige så gode som muslimer og frafaldne muslimer er værre end de vantro).
Langt de fleste kommunister, nazister, muslimer er/har sikkert været fredselskende, men deres ideologier har indeholdt/indeholder nogle uheldige elementer, som under de forkerte omstændigheder har ført store ulykker med sig:
Et element af overlegenhed: "vi" er bedre end "de andre"
Et mål om verdensherredømme: det kommunistiske verdenssamfund eller muslimernes umma.
En idé om at sidde med opskriften på det perfekte samfund og en "ret" til at nå sit mål med vold: når blot "de andre" er omvendt eller ryddet af vejen, om det så er kapitalister, undermennesker eller vantro, så har "vi" nået det perfekte samfund, som skal vare evigt: 1000-års riget, proletariatets diktatur eller det verdensomspændende kalifat.

Jeg tager afstand fra alt som er totalitært, om det så er Hitlers idéer om den ariske races overlegenhed og behov for "lebensraum" eller Allahs uforanderlige opskrift på det perfekte samfund.
Jeg kalder mig ateist fordi jeg ikke tror på nogen gud, men jeg kunne også have kaldt mig humanist, fordi jeg tror på mennesket.
Jeg kalder mig islamofob, men jeg kunne sådan set også have kaldt mig anti-fascist, for jeg vil have lov til at tvivle, stille spørgsmål, provokere og vælge selv. Det mener jeg ikke ideologien islam åbner mulighed for.

Vær venligst opmærksom på at jeg forholder mig til ideologierne og ikke menneskene bag. Jeg hader nazismen - ikke tyskere. Jeg er islamofob og ikke muslimofob.

Så når du sammenligner min attitude til islam, med en nazists forhold til en rabbiner mener jeg du stiller det helt på hovedet.

Hvis vi endelig skal blive i den æra, så vil jeg hellere sammenlignes med en polsk jøde, der spørger en nazist: "Hvad mener I egentlig med jeres begreber "untermenchen", "lebensraum" og "endlösung"? Er det noget jeg behøver frygte?"

Med islamismen idag ser vi at muslimer med vold, og trusler om vold, fremfører holdningen: MIN gud siger... derfor SKAL DU...
Er det noget vi behøver frygte?


med venlig hilsen

Finn Boserup

p.s. Du (og andre) kan følge vores lille meningsudvikling på min blog.

************************
24.04.2006: Sv: Underlig sammenligning

Kære Finn

Nogle af dine synspunkter vinder - ved nærmere bekendtskab - også min personlige sympati. Men måske skulle det give dig stof til eftertanke, hvordan jeg reagerede ved din præsentation af dig selv som islamofob (islamhader), titlen på din blog og dens motto, der pr. definition fratager muslimer enhver troværdighed.

Over and out.

Med venlig hilsen

Arne Notkin
Redaktionschef, DR2 - DEADLINE - DR NYHEDER


************************
24.04.2006: SV: Underlig sammenligning

Kære Arne

Bare lige en lille korrektion: en islamofob kan bedst oversættes til en der er bange for islam; ikke en der hader islam. Fobi er sygelig angst.

Har man angst for noget, f.eks. arachnofobi, vil man reagere voldsomt ved synet af en edderkop. Hovedparten vil reagere ved højlydt at gøre opmærksom på edderkoppen, der opleves som en fare. Andre vil søge bort. De færreste vil kunne angribe edderkoppen, da det jo medfører risiko for nærkontakt. For en person med arachnofobi gælder det først og fremmest om at lære sig at kende forskel på farlige og ufarlige edderkopper (hvad 99% af dem faktisk er). Dernæst må personen vænne sig til at abstrahere fra de ufarlige og reagere rationelt på de få farlige.

At islamofob så i daglig tale er udvidet til også at blive brugt om kritikere af islam, der ikke er syge i hovedet, er en anden sag.

over and out

Finn

************************
Lagt på www.nordjyske.dk søndag d. 25-06-2006 kl. 04:00


Anstrengt forhold til sandheden


Af Arne Notkin redaktionschef, Deadline, DR 2, DR Nyheder AEN@dr.dk www.dr.dk/deadline


DIALOG: Under overskriften ”Ønsker DR2 reelt en dialog” anklager Finn Boserup søndag 18.6. mig og DR2 for at nægte at gå i dialog med ham. Det er en højst besynderlig anklage, eftersom som jeg hele fire gange har besvaret hans mails.

I min ordbog er det et udtryk for en dialog, så det basker. DR og jeg har diskuteret og korresponderet med flere hunderede seere i forbindelse med debatserien ”Adam og Asmaa”. Vi har stillet op til interviews og til debatarrangementer. Det har bestemt ikke skortet på vilje til dialog fra vores side.

Finn Boserup, der i en overskrift på sin blog (hjemmeside) erklærer sig som islomafob (islamhader), anklager mig også for at have opfordret Asmaa Abdol-Hamid til at undlade at besvare hans henvendelse. Igen manipulerer Finn Boserup. Jeg har blot oplyst Finn Boserup om, at jeg har sagt til Asmaa Abdol-Hamid, ”at hun ikke behøver at prioritere at besvare” hans mail indenfor DRs normale tidsfrist. Jeg har altså ikke opfordret hende til ikke at svare. Men blot fortalt hende, at hun ikke behøvede at skynde sig med at svare.

Finn Boserup ømmer sig over, at jeg har sammenlignet ham med en nazist. Men jeg har nu blot draget en parallel. Hvad forventer han egentlig, når han i en overskrift præsenterer sig som ”islamofob”? Det tilskynder i hvert fald lige så lidt til dialog med muslimer, som når et menneske, der søger dialog med en rabbiner, erklærer sig som ”nazist”. Min pointe er ganske enkelt, at det er lige så svært at kommer i dialog med muslimer, når man som Finn Boserup i en overskrift erklærer sig som islamofob, som det forhåbentlig et for en erklæret pædofil at komme i dialog med børn.

”Taqija” kalder Finn Boserup sin hjemmeside. ”Taqija” tolkes af Finn Boserup og andre islamkritikere som en generel religiøs tilladelse eller ligefrem opfordring til, at muslimer skal eller kan lyve. Derfor tillod jeg mig blot at spørge Finn Boserup om nytten af en dialog, hvis man automatisk går udfra at ens dialog-partner er fuld af løgn. Og det er vel et ganske rimeligt spørgsmål.

Jeg skal ikke gøre mig klog på de islamiske troslæreres forhold til sandheden. Men jeg tillader mig på baggrund af ovenstående at konkludere, at Finn Boserups forhold til sandheden er mere end bare en kende anspændt.

**************************
Kommentar, 12.07.2006:

1): Arne Notkin har 4 gange svaret mine mails.
Rigtigt.
Men mailenes indhold har dels været at svine mig til, dels forsvare sin nedpriortering af svar til mig.
Det var ikke Arne Notkin jeg ønskde dialog med, men Asmaa Abdol-Hamid.
Der er fortsat ikke svaret på de fire oprindelige ja/nej spørgsmål jeg stillede.
Kan det kaldes dialog?

2): I Arne Notkins ordbog er islamofob = islamhader.
Islamofob betyder direkte oversat "en der frygter islam".
Arne Notkin er tidligere, af mig blevet gjort opmærksom på, at han benytter betegnelsen "islamofob" forkert.
Arne Notkin udråber mig til islamhader imod bedre vidende.
Står "islamhader" i Danmarks Radios ordbog under islamofob?

3): Arne Notkin har ikke opfordret Asmaa til overhovedet ikke at svare mig, blot til ikke at priortere at svare mig indenfor DRs tidsfrister.
Rigtigt.
Men i mail nr. 1 fra Arne Notkin lød det: "Jeg kan ikke love dig, at hun får tid til at svare. Jeg har sagt til hende, at hun ikke behøver at prioritere at svare dig."
I mail nr. 2 fra Arne Notkin (efter min reaktion) bliver det uddybet til: "Jeg har gjort Asmaa opmærksom på, at hun ikke behøver at prioritere et svar til dig inden for den svarfrist, som vi tilstræber."

I indlægget i Nordjyske Stiftstidende bliver det skrevet sammen til een sætning:
"Jeg har blot oplyst Finn Boserup om, at jeg har sagt til Asmaa Abdol-Hamid, ”at hun ikke behøver at prioritere at besvare” hans mail indenfor DRs normale tidsfrist."

Hvem manipulerer her?

Nedpriortering eller frarådning: Asmaa har åbenbart taget nedpriorteringen meget bogstaveligt, for hun har overhovedet ikke svaret mig. Og nu er hun jo ikke længere ansat ved DR, så nu bliver DRs tidsfrister ikke overskredet.

4): Arne Notkin skriver:
"Taqija tolkes af Finn Boserup og andre islamkritikere som en generel religiøs tilladelse eller ligefrem opfordring til, at muslimer skal eller kan lyve."
Rigtigt.
Samme tolkning finder man ved flere islamiske lærde, så der er vel noget om snakken.

5): Arne Notkin har ikke sammenlignet mig med en nazist. Han har blot draget en parallel!
What is the difference?

6): Arne Notkin skriver: "Finn Boserups forhold til sandheden er mere end bare en kende anspændt"
I min ordbog er det det samme som at skrive, at jeg lyver.

Jeg overlader det trygt til Dem, min kære læser, der har gidet følge debatten så langt som hertil, selv at bedømme hvem der lyver og hvem der ikke gør det.

v.h. Finn Boserup ;-)

lørdag, april 08, 2006

Køns-apartheid

Saudi-Arabien: Mænd og kvinder må ikke have fysisk kontakt med hinanden i det offentlige rum, uanset om de er gift eller ej. Derimod ses mænd ofte gå hånd i hånd.
Ved strandpromenaden i Jeddah ses dette skilt der forbyder mænd og kvinder at sidde sammen.


Privatfoto, Boserup

Vejen til Mekka: "No Entry for Non-Moslems"

Hovedvejen til Mekka. Ved check-pointet bliver alle ikke-muslimer henvist til omfartsvejen. Kun muslimer har adgang til Mekka, da "vantro" ikke må besudle dette "hellige" område.
Dit religiøse tilhørsforhold fremgår af dit ID-kort (igama).


Privatfoto, Boserup

Efter 2. verdenskrig var Berlin delt i 4 sektorer, som blev kontrolleret af henholdsvis Sovjetunionen, England, Frankrig og USA. Her er et skilt der gør opmærksom på at man nu forlader den Amerikanske Sektor, underforstået: i den sektor du nu kommer til, gælder sandsynligvis andre regler.Saudi-Arabien har aldrig ratificeret F.N.´s Deklaration om Menneskerettigheder.
Når man rejser ind i Saudi-Arabien bør der derfor stå et stort skilt:
"Du forlader nu den del af Verden,
hvor FN´s Menneskerettigheder gælder."

Nybrud og paradokser

Synspunkt bragt i Jyllands-Posten d. 20-02-2006

Striden om de profetiske tegninger vil ingen ende tage, men allerede nu viser der sig en hel række nybrud og paradokser, der må kalde på forstandige analyser i lang tid fremover.

Konflikten drejer sig jo ikke om ”de brune” mod ”de hvide”, eller muslimer imod de kristne. Ellers ville Laura Bush, Kofi Annan og Vladimir Putin vel ikke kunne forenes i afstandtagen fra disse ”afskyelige” tegninger?

Muhammed kan ikke blot anskues som muslimernes profet, men må også ses i et historisk perspektiv (mens det endnu er tilladt), hvor man afhængigt af egen referenceramme kan hænge betegnelser som guvernør eller krigsherre på ham.

Muhammed blev upopulær ved det etablerede borgerskab i Mekka på grund af sine holdninger, hvorfor han søgte eksil i Medina sammen med sine ligesindede. Her samlede han tilstrækkelig politisk, religiøs og militær magt (blandt andet ved at plyndre karavanerne på vej til Mekka) så han til slut kunne indtage Mekka. Han gav lovene, afsagde domme og deltog nogle gange selv i eksekveringen af dommene.

Nu om dage ville man måske kalde ham for enehersker. Human Rights Watch og Amnesty International ville sikkert bruge andre betegnelser.

Er det Muhammeds status som politiker, der gør at nulevende politikere i deres karrieres efterår, føler sig kaldet til at advokere imod at rokke ved piedestalen Muhammed er hævet på? Er de hændervridende politikere bekymrede for hvordan deres eget eftermæle vil blive forvaltet post mortem? Så er det vel bedre at få sat en stopper for al politisk satire nu hvor lejligheden byder sig!

Inden- og udenlandske smagsdommere står i kø for at tage afstand fra tegningerne, der betegnes som provokerende, stupide, studentikose platheder selv om det intet har med sagens kerne at gøre: Hvis stupiditet og plathed skulle forbydes, så er der en hel del publikationer, radio- og TV-kanaler, kunstmuseer og andet, der burde lukkes.

Vi må belave os på, at ytringer som vi kommer med i vores lille andegård kommer ud til alle hjørner af den globale landsby. Den logiske konsekvens må så omvendt være, at alverdens religiøse eller på anden måde ultimative tabu´er i fremtiden skal gælde i Danmark; for ikke at sige i hele kalifatet.

Et andet paradoks, der hænger i luften er: med hvilken ret kan imamerne i Danmark kræve beskyttelse som en minoritetsgruppe, når de samtidigt forsøger at majorisere sig igennem med 1,2 milliarder påståede trosfæller bag sig?

Og findes der en fornuftig forklaring på, at Folketingets p.t. mest ihærdige beskyttere af religiøse følelser, viser sig at være ateister på venstrefløjen?

EU-modstandere, der ellers er kendt for at være inkarnerede modstandere af suverænitetsafgivelse, vil nu lægge forvaltningen af vores ytringsfrihed i hænderne på religiøse fundamentalister. Men her er de tilsyneladende på bølgelængde med konservative kristne i både USA og Europa-parlamentet, som også gerne ser parlamentarisk immunitet suppleret med religiøs urørlighed.

De 12 forfattere der i efteråret var pikerede over ”tonen” i den danske udlændingedebat har været påfaldende tavse efter gadens parlament ”tændte af” i flere muslimske lande. Forfatterne mangler måske fortsat ord til at beskrive tonelejet i dén kakofoni?

Tilbage til Muhammeds status som historisk person: hvordan ville vores historiebøger mon se ud, hvis andre der op gennem tiderne har prøvet, med sværd i hånd, at udforme og etablere ”det perfekte samfund”, fik tilkendt tidsubegrænset monopol på fortolkningen og beskrivelsen af egen fortræffelighed? Det er ikke rart at tænke på.

Der er sandelig nok af paradokser at tage fat på i kaffeklubber, weblogs og eventuelle kommisioner.

Forsoning for enhver pris?

Synspunkt i Nordjyske Stiftstidende

Det store modeord for tiden er ”forsoning”, og 60.000 personer her i landet har på en hjemmeside tilkendegivet deres opfordring til forsoning.
Initiativet er al ære værd, men spørgsmålet er om det er mere værd, end den CD-ROM de mange navne er brændt på.

Forsoning kan tolkes på flere måder, hvoraf én kan være at man taler sig tilrette og når en fælles forståelse af problemet, en konsensus. Hvis kun den ene part har i sinde at bøje sig, er der ikke tale om forsoning, men derimod underkastelse.

En anden form for forsoning kunne være at man holder en fest, som nogen har foreslået. Man falder hinanden om halsen og forsøger at glemme eller skjule, hvad det var man var uenige om. Men den slags forsoning ender ofte med, at en eller flere af festdeltagerne vågner op næste morgen med en flov smag i munden – og det oprindelige problem består uændret! Den form for forsoning holder bare indtil næste anledning til en kontrovers.

Mange herboende muslimer er mere end parate til at gå i dialog med ikke-muslimer, så dem er det helt klart ikke noget problem at forsone sig med.
Problemet er bare, at de ikke repræsenterer islam mere end de repræsenterer sig selv. Når muslimer som enkeltpersoner rejser tvivl om konfliktladede dele af islam, risikerer de at blive erklæret som frafaldne, af andre muslimer som mener sig renere i troen. Naser Khader og dr. Wafa Sultan er blot to friske eksempler på dette.

Skal forsoning have nogen reel betydning må den derfor ske mellem dem som er parter i konflikten, og ikke dem som er i klemme i den.

Islamisk Trossamfund har i høj grad markedsført sig selv som representant for den ene side i konflikten, og da en flok amatør-diplomater drog udenlands var det blandt andet for at mobilisere støtte fra Den Islamiske Konferenceorganisation, OIC.

OIC er en mellemstatslig organisation, der tæller 57 muslimske lande, heriblandt de 11 lande hvis ambassadører forgæves bad om et møde med statsminister Anders Fogh Rasmussen.
Det er OIC, der mødes med FN´s generalsekretær Kofi Annan og EU´s Javier Solana, for at stable fælles erklæringer på benene. OIC må derfor siges at være part i sagen på allerhøjeste niveau.
Og hvilken politik står OIC så for?

I Cairo-deklarationen fra 1990 formulerede udenrigsministrene fra OIC den muslimske verdens bud på menneskerettighederne. Heri hedder det blandt andet:

Forord: Erklæringens mål er at sikre menneskehedens ret til at leve et værdigt liv under sharia.Fundamentale rettigheder og friheder er indeholdt i Guds hellige skrifter, givet af Allah som guddommelige bud til sin sidste profet Muhammed, for at afrunde tidligere åbenbaringer, og derved gøre efterlevelse af dem til en hellig pligt og overtrædelser eller manglende opmærksomhed på dem til en afskyelig synd.

Artikel 1: Alle mennesker nedstammer fra Adam og er underkastet Gud.

Artikel 2a: Man må ikke tage andres liv; dødsstraf ifølge sharia er dog undtaget.

Artikel 2d: Sikkerhed imod mishandling er en garanteret ret. Staten skal vogte denne garanti. Undtagelse: domme ifølge sharia.

Artikel 7b: Forældre har ret til at vælge uddannelse for deres børn, forudsat det sker under hensyntagen til værdier og etiske principper i sharia.

Artikel 10: Islam er den sande religion. Det er forbudt ved tvang, udnyttelse af fattigdom eller dumhed at omvende nogen til andre religioner eller til ateisme.

Artikel 16: Enhver har ret til at nyde frugterne af videnskab, litteratur, kunst og teknologi… forudsat at de ikke er frembragt i modstrid med sharia.

Artikel 19d: Kun forbrydelser og straffe beskrevet i sharia skal gælde.

Artikel 22: Enhver må frit udtrykke sin mening… når det ikke strider mod principperne i sharia.

Artikel 25: Den islamiske sharia er den eneste referenceramme til forklaring og uddybning af enhver artikel i denne deklaration.

Lyder ovenstående tekst som et godt udgangspunkt for forsoning i betydningen konsensus, fælles enighed? Eller er dette et frontalt angreb på vores opfattelse af demokrati, frihed og kulturel diversitet?

Dette er parallelsamfundet ført ud sin yderste konsekvens: et sæt sharia-menneskerettigheder for ”den muslimske verden” (hvad det så end er?), og FN´s menneskerettigheder for resten af verden.

Dette er ikke blot ord på et stykke papir. OIC´s strategi går ud på, så vidt muligt af få sharia indarbejdet i FN´s menneskerettigheder, og sagen om Muhammed-tegningerne bliver brugt som løftestang i den proces.

Uanset om man i øvrigt sympatiserer med den siddende regering eller ej, bør enhver tilhænger af forsoning overveje, om ikke de af hensyn til deres børns og børnebørns frihed er bedst tjent med en regering, der står urokkeligt fast på de demokratiske rettigheder som modsætning til sharia.

Stillet overfor en uforsonelig modpart som OIC, er det direkte farligt for demokratiet og ytringsfriheden at vise det mindste tegn til eftergivenhed.

fredag, april 07, 2006

Jeg - en islamofob

Kronik i Nordjyske Stiftstidende 02-04-2006:

Dyb skepsis og afstandtagen fra islam som politisk retning er ikke nødvendigvis sygelig eller ubegrundet.

Når argumenterne bliver lidt tynde, så kan man jo altid ty til at latterliggøre sine modstandere eller endnu bedre: sygeliggøre dem. Det ultimative pseudoargument i dagens diskussion er at definere sin opponent som "islamofob".

Fobi betyder sygelig angst. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er fare på færde, uden der nødvendigvis behøver være det, i modsætning til frygt, hvor den ubehagelige følelse er rationel og velbegrundet. Doudou Diéne, FN's specialrapportør om racisme skrev i 2004, at islamofobi var et udbredt problem i Europa, og at der foregik en "intellektuel legitimering af praksisen". Islamofobi synes således at være uønsket under alle omstændigheder, uanset om den er sygelig og ubegrundet, eller den er intellektuelt legitimeret og dermed velbegrundet med saglige argumenter! Sygdommen kommer vel snart på WHO's liste over behandlingskrævende lidelser!

Min første kontakt med islam fik jeg i 1988-89, da min kone og jeg boede og arbejdede som sygeplejersker i Jeddah, Saudi-Arabien. Det er også her, den Islamiske Konferenceorganisation O.I.C. har hovedsæde. Min kone havde tidligere arbejdet et år i Taif, Saudi-Arabien, men meget af hvad hun berettede derfra, troede jeg simpelthen ikke var sandt. Hovedparten af de vestlige udlændinge, der arbejder i Saudi-Arabien, bor i såkaldte compounds; klynger af huse, der er spærret af for offentlig adgang med tre meter høje mure for at forhindre indsyn. Her kan man leve i sit luksus-eksil næsten efter vestlige normer. Vi boede derimod i en almindelig boligblok i bydelen Al Hamra i millionbyen Jeddah, hvilket gav os et dybere indblik i livet i et fundamentalistisk samfund.

Det anbefales, at kvinder dækker sig med en abaya fra top til tå. At anbefalinger i Saudi-Arabien bør følges stod klart, efter min hustru fik et rap med en kæp af det religiøse politi "mutaween", da en ankel var blottet i de 30 graders varme. En gang kastede nogle store drenge sten efter hende, fordi hun var vestlig, vel at mærke uden tilstedeværende voksne mænd forsøgte at forhindre det. Skal kvinder ud af huset, foregår det sammen med en ægtemand, far, bror eller søn. Alternativt går kvinder i grupper. Det gav visse logistiske problemer for os, idet min kone dermed reelt havde husarrest, hvis jeg var på arbejde og hun havde fri. Reglen, der angiveligt er til for at beskytte kvinden, sætter hende dermed - om man vil det eller ej - i et afhængighedsforhold til den mand, der er hendes værge.

En lignende afhængighed var vi vidne til hos en af vore kvindelige saudiske kolleger. Hun var fraskilt, men børnene var stadig faderens ejendom. Fatimas højeste ønske var at emigrere til et andet muslimsk land som f.eks. Emiraterne eller Egypten, men da børnene kun stod i faderens pas kunne hun ikke få dem med sig. Hvis hun selv ville forlade landet, krævede det tilladelse fra en mand i hendes familie. Hun var med andre ord låst fast i et mandschauvinistisk netværk.

Før enhver operation på hospitalet skulle der underskrives en samtykkeerklæring. Mænd underskrev naturligvis selv deres erklæring, mens kvinder måtte have samtykke fra deres værge: mand, far, bror… Vi husker især et tilfælde, hvor kvindens liv var i fare, og hendes mand nægtede at skrive under på samtykke til kejsersnit. Han mente, at hvis det gik skævt , ar det Allahs vilje, insj'allah. Der blev arbejdet på højtryk for at finde kvindens broder, som skrev under. Vigtig tid blev spildt, og under hele seancen lå kvinden blot og afventede sin skæbne.

Kvindesynet i Saudi-Arabien bliver begrundet og legitimeret med direkte henvisning til islam. Hver dag var der på statsligt tv en imam, der oplæste og fortolkede et sura fra Koranen. Her kunne man f.eks. høre hvorfor kvinder kun arver halvdelen i forhold til deres brødre, eller hvorfor der skal to kvindelige vidner til at opveje et mandligt vidne i en retssag, etc.

John Lennon havde fuldkommen ret, da han skrev "Woman is the Nigger of the World".

Straffesystemet finder sit grundlag i religionen islam, og det kunne ikke undgå at lejre sig i éns bevidsthed, at man boede i en by, med en central plads, hvor der regelmæssigt blev eksekveret domme som halshugning, stening, stokkeslag eller piskning. Straffe, som hovedparten af den voksne danske befolkning, af den ene eller den anden grund, ville gøre sig fortjent til, hvis Allah fik sin vilje: alkoholbesiddelse, sex før eller udenf or ægteskab, homoseksualitet eller måske at tegne en tegning, der kan opfattes som blasfemisk.

Dødsstraf er lige definitiv og uacceptabel, uanset om den eksekveres i USA, Kina eller i Saudi-Arabien. Men der er den store forskel, at i USA og Kina er institutionen dødsstraf indført af mennesker, og der er derfor håb om at den kan afskaffes af mennesker. I lande med sharia har man dødsstraf som institution, fordi Muhammed benyttede sig af dødsstraf, og muslimer ønsker at leve som Muhammed gjorde. Derfor kan sharia-baseret dødsstraf vanskeligt afskaffes af mennesker, uanset om man bearbejder islamisternes holdning i tre, fem eller syv generationer. Sharia-baseret dødsstraf er også indarbejdet i O.I.C.-landenes bud på de islamiske "menneskerettigheder".

En saudisk kollega på sygehuset gjorde det klart for os, at normernes uforanderlighed er islams stolthed; slet ikke noget man skammer sig over. Så når danske politikere kalder deres normer for middelalderlige, er det ikke noget der bider. Deres system repræsenterer det fuldkomne, det stabile og det endegyldige, mens vore politikere flakser hid og did, som døgnfluer i den store sammenhæng.

I de rejsebreve, vi sendte hjem, skinnede vores afstandtagen til kønspolitikken, menneskesynet og religionens tyranni tydeligt igennem. Også dengang, i slutningen af 80'erne bølgede i Danmark det man kaldte indvandrerdebatten, hvor holdninger til islam, flygtninge og indvandrere blev kørt sammen i en uskøn pærevælling.

Både min kone og jeg er børn af forældre, der gennem hele deres liv har holdt sig til midten i dansk politik; vi har begge været spejdere, hvor vi lærte om FN, tolerance og fredelig sameksistens. Som sygeplejersker er vi nærmest uddannede til at være tolerante og forstående. Hvordan skulle vi håndtere dette dilemma? Hvordan forsvarer man sin indre spejderdreng, når man pludselig ser sig selv slået i hartkorn med angivelig intolerance og fremmedhad, som mest bliver associeret med en af yderfløjene i dansk politik?

For os blev løsningen dengang at se islam som en samfundsdoktrin og ikke som en religion. Derefter blev det meget lettere at have en klar holdning til dogmer og forskrifter der bundede i islam: en politisk retning er det legitimt at tage afstand fra. Religiøse følelser er irrationelle: man kan hverken argumentere for eller imod dem. Ser man derimod islam som en samfundsdoktrin, kan man tage afstand fra ideologien, uden at tage afstand fra menneskene.

Når man på dansk tv ser en ung, saudisk kvinde udtale, at "Muhammed er vor Profet, vort forbillede og vi vil bare leve som han gjorde", så er det besnærende at acceptere dette som dybfølte religiøse følelser. Men man må være klar over, at det er umuligt at sætte spørgsmålstegn ved det totalitære samfund, hun lever i, uden samtidigt at angribe hendes religiøse fundament: Allah har dikteret Koranen til Muhammed, Koranen repræsenterer den eviggyldige sandhed og hun står som muslim over dig som ikke-muslim.

Sekulære demokrater i Vesten, der for tiden har problemer med at finde argumenter, der kan matche disse "religiøse følelser", står i virkeligheden over for samme svære opgave som moderate muslimer i islamiske lande gør: I et muslimsk land kan man dårligt kæmpe for f.eks. kvinders ligestilling eller ophævelse af dødsstraf, uden samtidigt at insinuere, at Muhammed misforstod Allah, da han udstak retningslinierne for det perfekte samfund for 1400 år siden.

Hvis FN eller EU indfører regler, der beskytter religiøse dogmer mere end de beskytter politiske dogmer, er det som at give islamisterne medvind på cykelstierne. En formaliseret beskyttelse af religiøse følelser vil af islamiske fundamentalister kunne misbruges internt til at forfølge "systemkritikere". Når dr. Wafa Sultan under en tv-debat på al Jazeera "live" bliver erklæret for vantro af en såkaldt lærd, så diskuterer man ikke på lige vilkår. Hvis den slags fatwaer i fremtiden skal kunne udstedes med rygdækning i FN, nærmer vi os et skrækscenario, der mest af alt minder om det verdensomspændende kalifat.

Islamisme er en totalitær samfundsdoktrin, som det må stå frit for enhver at tage afstand fra.

Der var relativt gode penge at tjene i Saudi-Arabien dengang, både for sygeplejersker og mælkeproducenter, men frihed er trods alt det bedste guld. Først når man har prøvet at undvære friheden, fornemmer man dens virkelige værdi.

Saudi-Arabien er nok det mest outrerede eksempel på islamisme som statsform, men alle landene i Den Islamiske Konferenceorganisation, O.I.C. bakker op om Cairo-deklarationens sæt af konkurrerende muslimske menneskerettigheder, der udelukkende bygger på Koranen og sharia. Indvendinger imod islam kan sagtens føres på et sagligt plan, der ikke blot er rettet imod skræmmeeksemplet Saudi-Arabien.

Dyb skepsis over for, og afstandtagen fra islam som politisk retning er ikke nødvendigvis sygelig eller ubegrundet. På den anden side, hvis antipatien mod islam er velbegrundet bliver den stemplet af FN's specialrapportør for racisme som intellektuel legitimering af islamofobi. Den konverterede kristne afghaner Abdul Rahman, skal nu mentalundersøges. Det samme skal jeg måske engang, idet jeg nu uden blusel erklærer mig som - en islamofob.

Om denne kronik er udtryk for intellektuel legitimering eller syge tanker, vil jeg lade Dem, min gode læser om at afgøre. Selv om ordet "islamofob" oftest bliver udslynget med foragt i stemmen, så vælger jeg som humanist og demokrat at opfatte det som en hædersbevisning, hvis nogen skulle betegne mig som - en islamofob.

Finn Boserup er sygeplejerske. Har boet og arbejdet i Saudi-Arabien som sygeplejerske på et hospital ejet af daværende kong Fahd.
E-mail: tourn@sol.dk